Điều khoản chính sách

CÁC CHÍNH SÁCH CỦA GAME THUẦN VIỆT

Được sự thông qua của ban điều hành chúng tôi cùng đưa ra các chính sách hoạt động của game thuần việt như sau:

  • Đối với các dịch thuật: được chia theo tỷ lệ 75% số tiền donate. Số tiền donate sẽ thanh toán cho dịch thuật khi các dự án đạt các điều kiện:

        – Hoặc dự án đã hoàn thành cùng với đạt mục tiêu số tiền donate.

        – Hoặc dự án đã hoàn thành (chưa đạt được mục tiêu số tiền donate nhưng được sự xem xét của ban điều hành thì vẫn được phát hành công khai).

Ví du: Dự án A đạt được số tiền donate 100.000 đồng thì người dịch thuật B nhận được số tiền thanh toán là 75.000 đồng.

           B = 100.000 đồng x 75% = 75.000 đồng.

  • Đối với các kỹ thuật: được chia theo tỷ lệ 20% số tiền donate. Số tiền donate sẽ thanh toán cho kỹ thuật khi các dự án đạt các điều kiện:

       – Hoặc dự án đã hoàn thành cùng với đạt mục tiêu số tiền donate.

       – Hoặc dự án đã hoàn thành (chưa đạt được mục tiêu số tiền donate nhưng được sự xem xét của ban điều hành thì vẫn được phát hành công khai).

Ví du: Dự án C đạt được số tiền donate 100.000 đồng thì người kỹ thuật D nhận được số tiền thanh toán là 20.000 đồng.

  • 5% số tiền donate sẽ được đưa vào quỹ duy trì website.
  • Đối với người donate:

       – Sẽ được chơi game (dự án đã hoàn thành) trước 01 tháng khi phát hành công khai.

       – Sẽ được game thuần việt phát tặng những món quà lưu niệm.

  • Đối với cộng đồng: Các bạn có quyền đánh giá các bản dịch, report, cố vấn, đề xuất thông qua các kênh chính thống của Game Thuần Việt.
Liên quan